Leveringsvoorwaarden

 

U hebt een afspraak met KAAT voeding & dieet. Om tot een goede en plezierige samenwerking te komen, werkt deze praktijk volgens leveringsvoorwaarden. Hiermee hoop ik duidelijk te kunnen maken wat u van mij kunt verwachten en wat van u wordt verwacht. 

1. Algemeen.

Deze algemene voorwaarden maken onderdeel uit van elke overeenkomst tussen KAAT voeding & dieet en haar opdrachtgever betreffende behandeling en/of het leveren van diensten en/of goederen. Onder opdrachtgever wordt verstaan alle cliënten of andere natuurlijke en rechtspersonen, dan wel hun wettelijke vertegenwoordigers die de dienst van de diëtist inroepen.

 2. Afspraken.

Voor het maken van een afspraak ben ik iedere werkdag bereikbaar  op telefoonnummer 06-46323141. U kunt mij ook een bericht sturen via SMS of email (info@KAATvoedingendieet.nl). Mocht ik niet in de gelegenheid zijn om de telefoon te beantwoorden spreek dan de voicemail in en ik bel u zo spoedig mogelijk terug.

3. Verhindering.

Bent u verhinderd en kunt u niet op uw intake- of vervolgafspraak aanwezig zijn, dan dient u mij hier 24 uur van tevoren van op de hoogte te stellen. Dit kan telefonisch, per voicemail, per SMS of via de e-mail worden gedaan. Doet u dit niet, dan zullen de kosten van de afspraak bij u in rekening gebracht worden. Deze koten worden niet vergoed door uw zorgverzekeraar.

4. Identiteitsbewijs en Burgerservicenummer.

Iedereen die bij een Nederlandse gemeente ingeschreven staat, heeft een Burgerservicenummer (BSN). Zorgverleners en zorgverzekeraars moeten gebruik maken van uw BSN. De diëtist moet zeker weten dat u degene bent die bij het BSN hoort. De diëtist zal daarom om uw legitimatie vragen. Neem daarom altijd een geldig identiteitsdocument mee, dit is uw paspoort, rijbewijs of identiteitskaart.

5. Samenwerking.

Samenwerking is de basis voor een goede relatie tussen u en de diëtist. Daarvoor moeten u en de diëtist van elkaar weten wat van de begeleiding wordt verwacht. Dit wordt verwerkt in een behandelplan en met u in het eerste of tweede consult besproken.

6. Vergoeding.

De kosten voor dieetbehandeling zijn voor 3 behandeluren opgenomen in de basisverzekering en worden op verwijzing van uw arts vergoed door uw zorgverzekering. Afhankelijk van uw zorgverzekering en pakket wordt meer behandeltijd vergoed. U dient zelf in uw polis na te kijken of bij uw verzekeraar na te gaan voor welke vergoedingen u in aanmerking komt. Om de dieetadvisering bij mijn praktijk vergoed te krijgen heeft u in ieder geval een verwijsbrief nodig van uw huisarts, specialist of tandarts. Dieetadvisering gaat ten koste van het eigen risico; dit geldt niet bij dieetbehandeling in de ketenzorg en voor jongeren < 18 jaar.

7. Declaraties.

KAAT voeding & dieet zal de kosten die in aanmerking komen voor vergoeding rechtstreeks declareren bij de zorgverzekeraar of ketenzorg. Indien dit niet mogelijk is, ontvangt u zelf een factuur en bent u zelf betaling verschuldigd.

8. Betaling.

Indien u zelf betaling verschuldigd bent kunt u na het consult de kosten middels een factuur overmaken. Een factuur dient u binnen 14 dagen te betalen door het verschuldigde bedrag over te maken op het aangegeven bankrekeningnummer.

9. Tarieven.

Voor de zogenaamde niet gecontracteerde zorg bedraagt het tarief per kwartier 15,-. Voor een huisbezoek geldt een toeslag van 20,-. Voor zowel de gecontracteerde zorg als de niet gecontracteerde zorg hanteer ik de volgende consulttijden:                                        Eerste consult 90 min.                                                                                                                                                                     Vervolgconsult 30 min.                                                                                                                                                                           Vervolgconsult intensief 45 min.                                                                                                                                                     Telefonisch consult/emailconsult 15 min.                                                                                                                                         Telefonisch consult/emailconsult intensief 30 min.

De behandeltijd die de diëtist in rekening brengt bestaat uit twee componenten:                                                                                          1. de directe tijd: de tijd waarbij u als cliënt aanwezig bent                                                                                                                           2. de indirecte tijd: de tijd die de diëtist besteedt aan o.a. het berekenen en samenstellen van een persoonlijk advies, het informeren van de verwijzer en het registreren van u gegevens. Hier bent u als cliënt doorgaans niet bij aanwezig. Een consult bestaat uit directe tijd en indirecte tijd. De totaal bestede tijd wordt afgerond op kwartieren. In overleg kunnen we van de standaard tijden afwijken.

10. Incasso.

Bij het uitblijven van de betaling krijgt u eerst telefonisch of per brief een herinnering. Bij het alsnog uitblijven van betaling is KAAT voeding & dieet gerechtigd onverwijld tot incasso van de vordering over te gaan, dan wel derden daar mee te belasten. Alle kosten die verband houden met de inning van de desbetreffende vordering zullen bij u in rekening worden gebracht. Onder deze kosten worden uitdrukkelijk mede verstaan de kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten.

11. Verschuldigdheid.

Voor hetgeen de cliënt verschuldigd is zijn de administratieve gegevens van de diëtist bindend, tenzij het tegendeel van de juistheid uitdrukkelijk wordt bewezen.

12. Aansprakelijkheid.

Het advies van de diëtist is resultaatgericht maar kan geen resultaat garanderen aangezien u daar deels zelf verantwoordelijk voor bent. KAAT voeding & dieet aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade en letsel voortvloeiende uit of verband houdende met de opvolging van de door de diëtist verstrekte adviezen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van de kant van de diëtist.

13. Deskundigheid.

U kunt van KAAT voeding & dieet een deskundige behandeling verwachten. De diëtist staat geregistreerd is het kwaliteitsregister paramedici. De diëtist heeft een inspanningsverplichting en geen resultaatverplichting. Indien nodig overlegt de diëtist met collega's en/of wint informatie in bij andere hulpverleners die rechtstreeks bij uw behandeling betrokken zijn, zoals uw behandelende arts. Dit gebeurt altijd in overleg met u.

14. Privacy.

De Wet bescherming persoonsgegevens geeft regels voor een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens. KAAT voeding & dieet handelt volgens deze regels. Wel is het gebruikelijk om aan het begin en eind van de behandeling een rapportage te maken naar de verwijzer. Indien u hier bezwaar tegen heeft kunt u dit aangeven. Ten behoeve van uw behandeling worden door de diëtist gegevens van u geregistreerd. Op uw verzoek kunt u inzage in deze gegevens krijgen. Uw privacy wordt gerespecteerd. Alles wat u met de diëtist bespreekt, wordt vertrouwelijk behandeld. Alleen met uw nadrukkelijke toestemming mag aan uw partner, familie of vrienden informatie worden gegeven.

15. Klachtenregeling.

Bij KAAT voeding & dieet staan servicegerichtheid en kwaliteit hoog in het vaandel. Mocht u desondanks een klacht hebben, probeer dit dan eerst te bespreken met mij. Komen we er samen niet uit, dan kunt u terecht bij Klachtencommissie Paramedici Eerstelijns, Postbus 1161 3800 BD Amersfoort.